Kde program probíhá

Praktický lékař

Místem primárního kontaktu pro pacienta je praktický lékař, případně pneumolog. Cílem je vyhledávat rizikové osoby podle vstupních kritérií (věk, kuřáctví v anamnéze, počet vykouřených cigaret) a motivovat k účasti v programu časného záchytu karcinomu plic.

Praktický lékař následně odešle pacienta splňujícího kritéria pro zařazení do programu k ambulantnímu pneumologovi.

V případě, kdy je pneumologická péče hůře dostupná z geografických či kapacitních důvodů, je možné odeslat pacienta přímo do akreditovaného radiologického pracoviště.

Další péči už organizuje a indikuje pneumolog. V případě negativního nálezu pacient pokračuje screeningovým programem dle schématu a zůstává v péči pneumologa, případně praktického lékaře v oblastech s horší dostupností ambulantní pneumologické péče.

Plicní lékař (pneumolog)

Pneumolog bude po celou dobu programu koordinovat péči o pacienta:

  • Vyšetření plic pacienta zařazeného do programu
  • Vypsání doporučení na CT vyšetření v rámci programu
  • Další sledování pacienta a informování o dalším postupu
  • Objednávání do pneumoonkochirurgického centra v případě pozitivního nálezu na CT
  • Vedení dokumentace pacienta
  • Předávání zpráv registrujícímu praktickému lékaři

Provede cílené plicní vyšetření, vyloučí jiné závažné onemocnění, případně doplní další vhodnou diagnostiku. Na základě vyhodnocení provedených vyšetření odešle pacienta s žádankou a dotazníkem na radiologické pracoviště k CT vyšetření.

Ambulantní pneumolog získá výsledek z radiologického pracoviště a koordinuje další kroky. V případě, že je:

Akreditované radiologické pracoviště

Vyšetření nízkodávkovým CT bude provedeno na zapojeném akreditovaném radiologickém pracovišti a v souladu s Národním radiologickým standardem pro časný záchyt karcinomu plic. Odborný lékař – radiolog zhodnotí vyšetření a popíše nález. Výsledky vyšetření předává radiologické pracoviště ambulantnímu pneumologovi nebo praktickému lékaři (v případě, že pacienta na vyšetření odeslal přímo praktický lékař).

Pneumoonkochirurgické centrum

V případě, že je výsledek CT vyšetření pozitivní, multidisciplinární tým pneumoonkochirurgického centra provede zhodnocení nálezů a stanoví plán další léčby.

Léčba diagnostikovaného karcinomu plic v České republice probíhá dle doporučeného postupu pro léčbu karcinomu plic, který je stanoven Českou onkologickou společností (ČOS) a Českou pneumologickou a ftizeologickou společností (ČPFS).